B2B conditions

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (B2B)

Artikel 1.          Definities

 1. Verkoper: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid POM AMSTERDAM B.V., tevens h.o.d.n. Piece of Mine (KvK 66567793), gevestigd en kantoorhoudende te (1019PX) Amsterdam aan de Sumatrakade 739.
 2. Koper: de (beoogde) contractspartij van Verkoper.
 3. Overeenkomst: de tussen Verkoper en Koper gesloten overeenkomst.
 4. Voorwaarden: de onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Artikel 2.          Totstandkoming Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt tot stand doordat Koper een offerte van Verkoper schriftelijk (of per e-mail) heeft aanvaard of (na een aanvraag door Koper) door verzending van een orderbevestiging door Verkoper aan Koper. In eerstgenoemd geval komt de Overeenkomst tot stand conform de offerte, in laatstgenoemd geval conform de orderbevestiging tenzij Koper binnen zeven (7) dagen na datum van verzending van de orderbevestiging schriftelijk zijn bezwaren aan Verkoper heeft kenbaar gemaakt.
 2. Wijzigingen van/aanvullingen op de Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Verkoper behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Aan informatie uit offertes, folders, reclamematerialen of van de website van Verkoper kan Koper geen rechten ontlenen.

Artikel 3.          Verplichtingen Verkoper

 1. Verkoper levert, indien geen specifieke normen of voorschriften zijn overeengekomen, overeenkomstig hetgeen Verkoper redelijkerwijs mocht veronderstellen.
 2. Voor Verkoper geldende termijnen zijn niet fataal, tenzij partijen in de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een overeengekomen voor Verkoper geldende termijn gaat eerst in nadat de Overeenkomst is gesloten en alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Verkoper. Een overeengekomen voor Verkoper geldende levertijd wordt minimaal verlengd met het aantal dagen dat is verstreken tussen het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en het moment waarop alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit van Verkoper zijn gekomen.
 3. De zaken die Verkoper aanbiedt hebben die eigenschappen die Verkoper ten aanzien van de zaken kenbaar heeft gemaakt. Verkoper staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor Koper deze wil bestemmen, ook niet wanneer dit doel aan Verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij het gaat om normaal gebruik van de zaken. De zaken kunnen in geringe mate afwijken van eventuele monsters, modellen of afbeeldingen die door Verkoper aan Koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt.
 4. Het is Koper – vanwege het karakter van de goederen en de door POM Amsterdam zorgvuldig opgebouwde reputatie van haar merk en onderneming – niet toegestaan de Producten via platforms van derden, zoals online marktplaatsen (e.g, Miinto), aan te bieden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper.
 5. Verkoper behoudt zich het recht om gebreken aan producten die niet binnen 14 dagen na ontvangst van de levering zijn gemeld te weigeren. In geval van geldige reclamatie welke door Koper is gemeld binnen 14 dagen na ontvangst van de levering, zal Verkoper het product/de producten vervangen en/of een credit nota opstellen.

Artikel 4.          Verplichtingen Koper

 1. Tenzij anders overeengekomen gelden prijzen exclusief btw, transport en emballage.
 2. Prijsverhogingen voortvloeiende uit op mondeling of schriftelijk verzoek van Koper verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de order en/of de specificaties van de te leveren zaken zijn integraal voor rekening van Koper.
 3. Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Verkoper bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening van Koper.
 4. Alle betalingen door Koper aan Verkoper dienen te worden gedaan op een door Verkoper aan te wijzen bankrekeningnummer, zonder verrekening, in euro’s en uiterlijk dertig (30) dagen na factuurdatum. Dit betreft een ‘voor de voldoening bepaalde termijn’ in de zin van art. 6:83 sub a BW.
 5. Bij gebreke van tijdige betaling zoals bedoeld in voorgaand lid treedt Koper van rechtswege in verzuim met in ieder geval de volgende gevolgen:
 6. Koper wordt een rente verschuldigd van 1,5% per maand over de openstaande factuur/facturen;
 7. Koper wordt buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van de openstaande factuur/facturen met een minimum van € 250,-;
 8. Indien Verkoper Koper ter zake haar betalingsverplichtingen in rechte betrekt wordt Koper eveneens, in aanvulling op voorgaande leden, de daadwerkelijke kosten die Verkoper daarvoor dient te maken (zoals advocaatkosten, deurwaarderskosten, griffierechten etc.) verschuldigd.
 9. Door Koper gedane betalingen strekken steeds eerst in mindering van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien Koper vermeldt dat betaling betrekking heeft op (een) latere factu(u)r(en).
 10. Koper is verplicht om goederen retour te sturen met de originele hangtags aan elk item en met de POM barcodes intact. Indien goederen retour worden gestuurd die hier niet aan voldoen, zal Verkoper €0,90 per item in rekening brengen om de goederen opnieuw te voorzien van hangtags en POM barcodes.

Artikel 5.          Kwaliteit en klachten

 1. Koper dient direct bij levering (in ieder geval binnen veertien (14) dagen na ontvangst) het geleverde te controleren op hoeveelheden, kwaliteit, zichtbare schade, eigenschappen of gebreken en daarvan schriftelijk of per e-mail melding te maken aan Verkoper onder vermelding van het bestel- en/of factuurnummer en met toezending van (een kopie van) de vrachtbrief. Na verloop van deze termijn wordt geacht dat de zaken aan de Overeenkomst beantwoorden.
 2. Op andere gebreken dan bedoeld in het vorige lid, kan Koper geen beroep meer doen, indien hij niet binnen veertien (14) dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij Verkoper heeft gereclameerd.
 3. Als Koper de zaken geheel of gedeeltelijk verwerkt of laat verwerken, dan heeft Koper de zaken goedgekeurd. In dat geval is de aansprakelijkheid van Verkoper vervallen.

Artikel 6.          Levering

 1. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de (af)levering van zaken af bedrijf van een (Nederlandse) vestiging van Verkoper. 
 2. Het risico voor de zaken gaat over op Koper op het moment van levering.
 3. Verkoper mag de zaken in deelpartijen leveren (deelleveringen).
 4. Koper is verplicht tot afname van de zaken.
 5. Ingeval van (af)levering af bedrijf Verkoper, gaat de afnameplicht in op het moment dat Verkoper bericht dat de zaken gereed staan voor afname, waarna Koper de zaken uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) dagen dient op te halen.
 6. Ingeval van (af)levering middels bezorging aan het adres van Koper, dienen de zaken te worden afgenomen op het moment dat de zaken door Verkoper op dat adres worden aangeboden. Indien niet expliciet schriftelijk een bezorgadres is overeengekomen mag Verkoper de zaken afleveren op het adres van Koper dat bij Koper bekend is of zoals dat blijkt uit het handelsregister. 
 7. Indien Koper de zaken niet of niet tijdig afneemt, is Koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Verkoper is in dat geval gerechtigd de zaken voor rekening en risico van Koper op te slaan of deze aan een derde te verkopen tegen iedere prijs die Verkoper onder de gegeven omstandigheden redelijk acht. Koper blijft de volledige koopsom en bezorgkosten, onverminderd het elders in de Voorwaarden bepaalde, verschuldigd. Indien Verkoper de zaken alsnog aan een derde verkoopt, kan Verkoper besluiten het door Koper verschuldigde bedrag te verminderen met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derde.

Artikel 7.          Eigendomsvoorbehoud

 1. Levering vindt plaats onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Alle door Verkoper geleverde zaken blijven eigendom van Verkoper totdat Koper aan al haar betalingsverplichtingen uit hoofde van alle tussen partijen gesloten overeenkomsten (inclusief verplichtingen tot betaling van rente of (incasso)kosten) of uit andere hoofde jegens Verkoper heeft voldaan. Zolang Koper niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, verplicht Koper zich jegens Verkoper om het geleverde als een zorgvuldig huisvader te behandelen, verzekerd te houden en dit niet te verpanden, te verwerken, over te dragen of af te geven aan derden. Bij niet-nakoming van deze verplichting wordt de gehele met de Overeenkomst gemoeide koopprijs terstond opeisbaar.
 2. Indien Koper tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens Verkoper, heeft Verkoper het recht de zaken waarvan de eigendom is voorbehouden, terstond terug te nemen. Voor zover noodzakelijk zal Koper aan Verkoper op diens eerste verzoek onmiddellijke toegang verlenen tot gebouwen en/of terreinen, waarvan Koper eigenaar dan wel beheerder is, zodat Verkoper haar eigendom(men) kan terugvorderen.
 3. Door Koper verrichte betalingen worden allereerst en zoveel mogelijk toegerekend aan vorderingen van Verkoper waarvoor geen eigendomsvoorbehoud geldt.

Artikel 8.          Overmacht

 1. Indien Verkoper door een niet-toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens Koper kan voldoen is sprake van een overmachtstoestand, is Koper niet bevoegd de Overeenkomst te ontbinden en wordt de nakoming van de verplichtingen van Verkoper opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
 2. Indien enige overmachtstoestand twee (2) maanden heeft geduurd, heeft Verkoper het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. In geval van een overmachtstoestand heeft Koper geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Verkoper als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 4. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Verkoper kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden mede gerekend: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk, stagnatie of andere problemen bij de productie door de toeleveranciers van Verkoper en/of maatregelen van enige overheidsinstantie (zoals terugroepacties), alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 9.          Industriële en intellectuele eigendom

 1. Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Verkoper de auteursrechten, octrooirechten en alle overige rechten van industriële en/of intellectuele eigendom op de door haar verkochte zaken, gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, recepten, programmatuur enz.
 2. Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen blijven de rechten op de in dit artikel genoemde gegevens eigendom van Verkoper ongeacht of aan Koper voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.
 3. Alle informatie, mondeling of schriftelijk, die door Verkoper aan Koper wordt verstrekt, blijft eigendom van Verkoper en mag door Koper slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor het verstrekt is.
 4. Koper zal de informatie van Verkoper niet aan derden verstrekken, op welke wijze dan ook, behoudens voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is in verband met de goede uitvoering van de Overeenkomst en dan alleen nadat en voor zover een geheimhoudingsverplichting is overeengekomen.

Artikel 10.        Aansprakelijkheid Koper

 1. Koper is verantwoordelijk voor de door of namens haar verstrekte informatie zoals voorgeschreven constructies, materialen en werkwijzen of gegeven orders, aanwijzingen en instructies.
 2. Koper is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van fouten in de door haar verstrekte informatie zoals voornoemd of gebreken in zaken, bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die door haar ter beschikking zijn gesteld dan wel door haar zijn voorgeschreven.
 3. Koper vrijwaart Verkoper voor aanspraken van derden ter zake schade zoals voornoemd.
 4. De gevolgen van de naleving (door Verkoper of derden) van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege zijn voor rekening van Koper, ongeacht of de oorzaak/noodzaak van die naleving aan Koper, Verkoper of een derde te wijten is. Verkoper is jegens Koper niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de naleving zoals voornoemd en Koper is verplicht om op eerste verzoek van Verkoper medewerking te verlenen aan de naleving zoals voornoemd en alle schade en kosten te vergoeden die Verkoper door naleving zoals voornoemd lijdt.
 5. Koper is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door haar of in haar opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

Artikel 11.        Aansprakelijkheid Verkoper

 1. Verkoper is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van Koper of een derde in verband met (de uitvoering van) een Overeenkomst of een door Verkoper geleverd goed of dienst, waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.
 2. Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van Verkoper jegens de Koper, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door Koper aan Verkoper betaalde factuurbedrag van de desbetreffende maand waarin de schade heeft plaatsgevonden exclusief verzendkosten, doch is in elk geval beperkt tot het bedrag waarvoor Verkoper is verzekerd en haar verzekering daadwerkelijk uitkeert.
 3. De aansprakelijkheidsuitsluiting in dit artikel blijft buiten toepassing, indien schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Verkoper of haar leidinggevend personeel.
 4. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Verkoper of haar leidinggevend personeel, zal Koper Verkoper vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de zaken en zal Koper alle schade van Verkoper, waaronder mede begrepen (juridische) adviseurskosten, vergoeden die Verkoper lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
 5. Koper kan alleen een beroep doen op de verplichtingen, zoals die voortvloeien uit dit artikel, indien zij zelf aan al haar verplichtingen ten opzichte van Verkoper heeft voldaan.
 6. Ieder vorderingsrecht uit welke hoofde dan ook van Koper op Verkoper verjaart uiterlijk één jaar na aflevering van de aan Koper verkochte zaken.

Artikel 12.        Opschorting, verrekening en ontbinding

 1. Koper is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van haar verplichtingen.
 2. In de navolgende gevallen is Koper van rechtswege in verzuim en heeft Verkoper het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk – zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is – buitengerechtelijk te ontbinden:
 3. indien Koper haar faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, dan wel Koper krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;
 4. indien Koper (onderdelen van) haar onderneming althans haar activiteiten geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt dan wel staakt;
 5. indien ten laste van Koper conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
 6. indien Verkoper goede grond heeft te vrezen dat Koper tekort zal schieten in de nakoming van haar verplichtingen.
 7. In geval van ontbinding na de order deadline door Verkoper op grond van voorgaand lid wordt Koper aan Verkoper van rechtswege een bedrag verschuldigd van 50% van de koopprijs (inclusief verzendkosten).
 8. Het voorgaande laat de overige rechten van Verkoper onverlet.
 9. Verkoper is te allen tijde gerechtigd van Koper zekerheidsstelling en/of vooruitbetaling te verlangen voor de nakoming door Koper van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Koper zal daaraan op eerste verzoek voldoen. Indien Koper geen of onvoldoende zekerheid stelt en/of geen vooruitbetaling verricht, is Verkoper gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Koper is in dat geval aansprakelijk voor alle schade van Verkoper.   

Artikel 13.        Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de Overeenkomst is alleen Nederlands recht van toepassing.
 2. Uitsluitend de rechtbank Amsterdam is bevoegd om geschillen te beslechten die voortvloeien uit de Overeenkomst, tenzij Verkoper kiest voor de wettelijk relatief bevoegde rechter.